Economia

În cadrul comunei Aşchileu, populaţia activă cu locuri de muncă reprezintă 10% din totalul populaţiei. Rata şomajului înregistrată în comună este de 1%.
Pe raza comunei îşi desfăşoară activitatea în domeniul zootehnic asociaţia crescătorilor de taurine şi cooperativa de consum CONSUMCOOP.
Comerţul în zonă se realizează prin 8 puncte private şi 4 cooperative. Agenţii economici nu sunt prezenţi pe teritoriul comunei.

Firmele prezente pe raza comunei sunt: P.F. MOCAN EMIL, P.F. NEMES DUMITRU, P.F. POP VIORICA, S.C. MARALIM S.R.L., P.F. GHRAM-COSMA MIRCEA, P.F. TAMAS MARIA, P.F. TARCEA IOAN, P.F. MURESAN MIHAI ARTUR, S.C. MIAS S.R.L., A.F. MARIUS, S.C. VISTA S.R.L., S.C. GIRUS S.R.L.
Legăturile dintre satele aparţinătoare comunei şi mediul exterior nu se realizează prin mijloace de transport în comun. În cadrul comunei nu există unităţi bancare şi nici staţie de benzină.
Agricultura, creşterea animalelor, industria casnică şi meseriile sunt dintre cele mai însemnate activităţi de bază desfăşurate în cadrul comunei. Aceste activităţi sunt de o importanţă primordială pentru economia rurală, prezenţa activităţilor non-agricole, în special a celor legate de sectorul primar, mai ales exploatarea resurselor naturale şi procesarea, fiind nesemnificative. Economia rurală este mai puţin diversificată şi într-o mare măsură, dependenţa de activităţile agricole, ceea ce are drept consecinţă venituri reduse pentru întreprinzătorii din acestă zonă.

Analiza micro-intreprinderilor din această zonă evidenţiează capacitatea relativ redusă a microîntreprinderilor de a răspunde exigenţelor referitoare la furnizarea locurilor de munca pentru populaţie.
Majoritatea micro-întreprinderilor desfăşoară activităţi de comert în mediul rural. Obiectivul principal este sprijinirea micro-întreprinderilor din alte domenii, care pot avea un impact pozitiv asupra economiei rurale.

Activităţile comerciale, de artizanat şi servicii sunt o parte componentă a unei pieţe a muncii neoficiale în spaţiul rural. Totuşi, venitul care poate fi obţinut din aceste surse acoperă doar necesarul pentru subzistenţă, resimţindu-se nevoia acută de dezvoltare a acestor activităţi care pot contribui la dezvoltarea economiei din acestă zonă, în ansamblul ei.

Rezultatele analizelor efectuate au evidenţiat faptul că, cu cât dimensiunea gospodăriei este mai mare (un număr mai mare de membri), cu nivel de eductaţie redus, care nu sunt salariaţi, pensionari sau patroni şi cu cât suprafaţa de teren agricol pe care o au în proprietate este mai mică, cu atât mai mult creşte riscul sărăciei gospodăriei. Suprafaţa medie deţinută de fiecare localnic este de 1,7 ha. Această relaţie între sărăcia gospodăriei şi nivelul de dezvoltare al localităţii reflectă în mod obiectiv gradul de dezvoltare al comunei, prin urmare necesitatea dezvoltării economiei comunei şi îmbunătăţirea tuturor factorilor care influenţează modul, calitatea şi condiţiile de viaţă ale localnicilor: agricultura, infrastructura, economia, socialul.
Pentru realizarea activităţilor de bază din cadrul comunei Aşchileu este necesară forţa de muncă aptă pentru îndeplinirea acestor lucrări, adică în mare parte forţa de muncă tânără.
În prezent agricultura se realizează, în mare parte, prin tehnologii învechite şi necesită un timp relativ lung pentru procesare, iar pentru sporirea economiei din cadrul comunei aceste tehnologii trebuie să fie modernizate şi să utilizeze forţa de muncă adecvată.

Terenurile agricole au în cea mai mare parte un nivel relativ redus de poluare, deoarece lipsa posibilităţilor financiare ale ţăranilor nu a permis practicarea unei agriculturi intensive, bazate pe folosirea în exces a substanţelor chimice poluante pentru sol şi pentru apele freatice şi de suprafaţă. Această situaţie prezintă avantaje în contextul creşterii importanţei produselor alimentare, ecologice, precum şi a mediului înconjurător sănătos. Agricultura ecologică reprezintă o soluţie la cele două probleme pentru acest sector: satisfacerea cererii pentru produse naturale, şi diversificarea sectorului agricol, în contextul general al protecţiei mediului.
În această zonă predomină culturile de porumb, grâu, cartofi, legume, plantele furajere, cu toate ca acestea nu sunt exploate îndeajuns. În acest sens se pot realiza parteneriate / colaborări cu investitori străini privind realizarea unor centre de colectare a produselor agricole tradiţionale, care vor urma a fi comercializate atât pe teritoriul ţării noastre cât şi pentru export.

Prin intensificarea producţiilor şi exploatarea terenurilor agricole cu tehnologii moderne, ecomonia poate să se dezvolte semnificativ în cadrul comunei Aşchileu. Creşterea economiei poate fi şi rezultatul unor investiţii majore prin crearea de locuri de muncă pentru locuitori.
Prin invesţii majore care asigură crearea de abatoare şi ferme, respectiv a locurilor de muncă specifice, ecomonia comunei se poate redresa.
Agricultura este considerată ca fiind coloana vertebrală a activităţii economice din spaţiul rural, dar cu condiţia dezvoltării în aval şi amonte a celorlalte ramuri, precum silvicultura, industria, mineritul, mestejugăritul, etc. Cu cît activitatea economică este mai diversă, cu atît implicaţiile sociale sunt mai favorabile prin plasarea mai bună a forţelor de muncă, stabilitatea populaţiei, menţinerea tineretului în spaţiul rural şi implicarea acestuia în ramuri neagricole.

O dezvoltare a economiei se poate realiza prin deschiderea diverserselor magazine / unităţi comerciale, agenţii bancare, etc, adică prin acceptarea în cadrul pieţei a investitorilor.
Printre alţi factori de fructificare a economiei se poate număra şi dezvoltarea turismului rural, prin valorificarea unui bogat potenţial natural şi cultural, descongestionarea zonelor turistice aglomerate,
îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei acestui perimetru, stabilizarea forţei de muncă locală prin crearea de noi locuri de munca în domeniul serviciilor, construcţiilor, creşterea rapidă a echipamentelor de cazare datorită cheltuielilor mici necesare dotării lor, accesul unor categorii sociale defavorizate la aceste oferte de petrecere a concediilor, etc.

Pe cât este de important a avea o economie dezvoltată pe atât este de importantă atragerea, respectiv menţinerea investiţiilor pe piaţa internă a comunei. Investiţiile reprezintă surse sigure de dezvoltare economică a zonei atrăgând atât forţă de muncă cât şi interes asupra acesteia.
O sursă diferită de a dezvolta economia este producerea de energie electrică din surse regenerabile, care în momentul de faţă este considerat a fi un obiectiv primordial pentru dezvoltarea ţării. În partea de Nord-Vest a României se regăsesc diverse resurse pentru a realiaza aceste lucrări, cum sunt: biomasa, biocombustibili, eolian, geotermal, microhidro, pompe de căldură, solar. Astfel în comuna se pot crea centre de producere a energiei electrice din surse regenerabile, energie care poate fi utilizată pe plan naţional (investiţii susţinute de fondurile structurale).