Relieful şi vegetaţia

Forma de relief predominantă a acestei zone o alcătuiesc dealurile, întrucât face parte din Podişul Someşan, înalţimea cea mai mare fiind atinsă de dealul numit "Grecea" situat la hotarul dintre satele Aşchileul Mare, Soimeni şi Babutiu. denumit de localnici "Dealul Grecilor" important punct arheologic, cu altitudinea de 612 m, iar locurile mai joase se află pe văile râurilor Borşa şi valea Dornei. Alte dealuri au denumiri ca: Oachişul, Poderei, Ciuha, Targa, Techenusa, Laburi, Mazaristi, etc. denumiri legate de unele evenimente sau legende. Majoritatea dealurilor sunt împădurite dar unele au fost desţelenite şi au intrat în circuitui agricol fiind foiosite ca păşuni, cultivate cu cereale sau livezi cu pomi.
 
Solurile - care caracterizează această zona sunt: solul brun-roşcat de pădure în proporţie de 45% din teren, solurile podzolice, solul negru de pădure, iar în văi, sunt lacovişti aluvionare, calmatate. Sunt însă foarte multe locuri, ca de exemplu Bare, Bucile Lupului , Parau, Răzoare, unde stratul de argilă se află mai la suprafaţă şi când plouă mai mult se produc alunecări de teren ce formează un fel de trepte numite răzoare.   În alte locuri ca de exemplu în "Faţa Carbunistii" pe lăngă straturile de argilă se află şi straturi de cărbune de calitate foarte bună nefiind rentabil a fi exploatat deoarece stratul este foarte subţire. În subsolul dealului Grecea se află piatră de construcţii dar aceasta nu se exploatează deoarece are o calitate slabă fiind puţin rezistentă la intemperii.

Clima - este caracteristică regiunilor deluroase, cu veri moderate, ierni friguroase, atingând uneori o temperatură de -30° C datorită influienţei vântului nordic ce vine dinspre zonele arctice şi produce scăderi mari de temperatură în timpul iernii.
Alte caracteristici sunt trecerile bruşce între iarnă şi vară, cu primăveri lungi, adeseori toamnele sunt destul de lungi, alteori ploioase şi friguroase iar bruma cade foarte devreme afectând culturile de pe valea Borşei, cauza fiind curenţii de aer ce se formează pe această vale.

Flora -Întrucât sunt numeroase dealuri în special în nord şi vest, acestea sunt acoperite cu păduri de stejar cu varietăţi specifice: gorunul şi cedrul, iar ca specii secundare amintim fagul, arţarul tătăresc, teiul, iar subarboreţul este reprezentat prin lemnul câinesc, corcoduşul, socul, măcesul. S-a constatat că în zonă trăiesc unele specii de pin şi s-au efectat plantaţii de pin pe mai multe dealuri.
Cei mai răspândiţi pomi fructiferi sunt: prunii, merii, perii, nucii, cireşii şi vişinii.

Fauna - este reprezentată preponderent din animale domestice: bovine, ovine, cabaline, porcine, care reprezintă una din bogăţiile locuitorilor dar şi animalele sălbatice care populează păduriie şi împrejurimi ca: vulpi, lupi, animale rozătoare, iepuri de câmp, păsări ca uliul, ciocănitoarea, piţigoiul, prepeliţele, etc. În ultimii ani ca urmare a măsurilor luate pentru protejarea unor specii, unele pe cale de dispariţie, s-au înmulţit foarte mult căprioarele şi au fost populate păduriie cu fazani.