Analiza SWOT

1. AŞEZARE
Puncte tari Puncte slabe
• situare în zona orăşenescă Cluj-Napoca
• comuna Aşchileu este situată în apropierea mun. Cluj-Napoca, care • dispune de aeroport, gară CFR, transport auto de mărfuri şi persoane, în toate direcţiile
• distanţa faţă de Cluj-Napoca - 35 km
• distanţa mică faţă de vatra comunei şi celelalte sate aparţinătoare
• existenţa podurilor pietonale şi auto
• structura diversă a terenurilor agricole
• ponderea ridicată a proprietăţii private asupra terenurilor
• existenţa suprafeţei silvice (900 ha)
• prezenţa unor poli de atracţie urbană: Cluj-Napoca, Zalău
• nu există cale ferată nu este o comuna de tranzit
 Oportunităţi  Ameninţări 
• acces la fonduri structurale
• schimbarea destinatiei terenurilor
 
2. CADRU NATURAL
Puncte tari
 Puncte slabe
 • • cadrul natural valoros caracterizat prin deversitatea formelor de relief (unităţi morfologice: versanţi, terase şi lunci - înălţimea maxima 600 m)
 • • grad mare de împădurire (vegetaţie bogată şi cu varii specii de plante)
 • fauna specifică cadrului natural în care este localizată comuna Aşchileu (se găsesc diferite specii de animale)
 • • reţeau hidrografică bogată
 • • comuna nu este situată în zona expusă riscurilor naturale conform P.U.G.
 • • unele activităţi economice afectează elementele naturale - sol, apă (existenţa cazanelor de fiert tuică, moara)
 • • reabilitarea necorespunzătoare a monumentelor din patrimoniul cultural
Oportunităţi
  Ameninţări
 • • valorificarea cadrului natural printr-un turism prietenos fata de mediu
 • • existenta legislatiei privitoare la protejarea patrimoniului
 • utilizarea programelor UE destinate reabilitarii conditiilor de mediu din mediul rural
 • • extinderea colaborarii si implicarea ONG-urilor si a scolilor in programe comune de educatie ecologica

 • • mentalitatea de indiferenta fata de protectia mediului
 • • exploatarea fara nici un control a padurilor va avea urmari asupra dezvoltarii durabile
 
3. SOCIAL
 Puncte tari  Puncte slabe
 • • tradiţie în convieţuirea interetnică (minorităţi -maghiari, rromi)
 • • tradiţia pentru profesiile agricole
 • • spor natural în descreştere
 • • numărul densităţii de locuitori pe km2 este mică
 • • preponderenţa populaţiei vârstnice existente în localitate 
  Oportunităţi   Ameninţări
 • • creearea unor programe de pregătire profesională în domeniul agriculturii şi industriei
 • • evoluţia procesului de tranziţie excede abilitatea populaţiei de adaptare la cerinţele economiei de piaţă

4. AGRICULTURA
Puncte tari
  Puncte slabe
 • • terenul arabil reprezintă una din principalele resurse naturale (1.058 ha)
 • • păşune 1.112 ha, fâneţe 2.200 ha, pădure 900 ha
 • • există 7 centre de colectare a laptelui
 • • microfermă de porcine
 • • ponderea ridicată a proprietăţii private asupra trenurilor
 • • existenţa condiţiilor şi tradiţiei pentru dezvoltarea activităţii zootehnice în comună,
 • • diversitatea animalelor din gospodăriile localnicilor: ovine, caprine, bovine, porcine, cabaline
 • • lipsa de dezvoltare a ramurii industriale în agricultură
 • • soluri cu nivel scăzut de fertilizare
 • • teren cultivat 1.500 mp
 • • lipsa sistemelor de colectare, prelucrare şi valorificare superioară a produselor agricole
 • • lipsa locurilor de depozitare cu destinaţie agricolă
 • • lipsă reţea de distribuire pentru produsele agricole
 • • lipsa fermelor pentru creşterea animalelor
 • • lipsa abatoarelor
 • • lipsa centrelor de prelucrare a laptelui
 • • accesul redus la informaţii şi servicii de consultanţă
 • • forţa de muncă este îmbătrânită şi insuficienta
 Oportunităţi   Ameninţări
 • fonduri pentru agricultură
 • legislaţia în domeniu favorabilă
 • înfiinţarea de exploataţii agricole
 • înfiinţarea de puncte de colectare şi prelucrare a materiilor prime rezultate din agricultură
 • înfiinţarea de puncte de prelucrare a materiilor prime din zootehnie
 • existenţa Planului Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală şi a programului FEADR
 • păstrarea unor metode tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole
 • slabă informare a agricultorilor cu privire la normele europene
 • lipsa unui cadru legal pentru protejarea producţiei agricole interne
 
5. INFRASTRUCTURA DE BAZĂ
 Puncte tari  Puncte slabe
 • • DJ 109 A traversează comuna Aşchileu
 • • existenţa unităţilor de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial în comuna Aşchileu
 • • existenţa unui dispensar în comuna Aşchileu
 • • există o farmacie în localitatea Fodora
 • • căminul cultural din Aşchileu Mic
 • • existenţa bisericilor
 • • există cimitire
 • • primăria comunei Aşchileu
 • • acces la reţeaua de drum judeţean (DJ 109 A)
 • • conectarea relativ bună la reţeaua de telecomunicaţii şi internet
 • • electrificarea este realizată integral
 • • existenţa reţelei de tv cablu
 • • drumurile locale sunt în stare proastă (neasfaltate), îngreunând relaţiile dintre localităţi
 • • podurile existente nu sunt confome cu STAS-urile existente în domeniu (STAS 2924 - 91)
 • • nivelul scăzut de dezvoltare a reţelelor de alimentare cu apă (existenţa reţelei de apă numai în 72 de gospodării)
 • • lipsa reţelei de canalizare
 • • reţeua de apă insuficientă
 • • lipsa reţelei de gaz
 • • slaba dezvoltare a înfrastructurii destinate activităţiilor recreative
 • • inexistentă unei staţii de epurare şi sitem de salubrizare
  Oportunităţi  Ameninţări
 • • crearea la nivelul primăriei unui birou pentru dezvoltare rurală
 • • acces la programe de finanţare
 • • dezvoltarea punctelor sanitare
 • • modernizare drumuri comunale
 • • realizarea reţelei de alimentare cu apă potabilă a comunei
 • • realizarea reţea de alimentare cu gaze naturale
 • • realizare reţea de canalizare şi staţie de epurare şi tratare a apelor reziduale în comună
 • • amenajarea şi dotarea unui centru de joacă şi recreere pentru copii

 • • surse financiare insuficiente pentru susţinerea proiectelor de modernizare    

 

6.  TURISM
 Puncte tari  Puncte slabe
 • • cadrul natural-geografic
 • • patrimonu natural şi variat (cu preponderenţă patrimoniul cultural - monumente şi biserici vechi)
 • • tradiţii cultural - artistice specifice
 • diversitatea etno-culturală sporeste atracţia pentru turistii străini
 • • comuna dispune de un potenţial turistic şi de agrement
 • • forme de relief care permit drumeţii
 • • loc ideal pentru recreerea petrecerea timpului liber
 • • avantajele climatice oferă posibilităţi de a atrage turisti în toate anotimpurile
 • • reabilitarea necorespunzătoare a monumentelor din patrimoniul cultural
 • • promovarea insuficientă a potenţialului turistic al comunei Aşchileu
 • • slaba informare, motivaţia insuficientă şi lipsa de încredere a populaţiei cu privire la valorificarea potenţialului turistic şi la creditele pentru investiţii în turism de care ar putea beneficia
 • • lipsa mijloacelor financiare şi investiţiile mici realizate în turism, lipsa unui mecanism durabil de finanţare pe termen lung (există oportunităţi de garantare a finanţării din fonduri proprii, cum ar fi impozitul perceput de Consiliul local pe locul de cazare)
 • • infrastructura deficitară, calitatea slabă a drumurilor, lipsa unor căi de acces, parcările insuficiente pentru autocare şi pentru maşini mici s.a. descurajează turiştii potenţiali
 • • lipsa unor indicatoare rutiere şi a unor semne de direcţionare în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională
 • • insuficientă valorificare a bazei materiale şi a logisticii etc. 
 Oportunităţi   Ameninţări
 • • existenţa legislaţiei privitoare la protejarea patrimoniului;
 • • dezvoltarea comunei Aşchileu, ca un centru de afaceri şi de investiţii, oferă premiza dezvoltării turismului în comună (atît prin creşterea numărului de vizitatori, cât şi prin creşterea investiţiilor), cu precădere a turismului de afaceri, dar şi a celorlalte forme de turism (turismul cultural şi de agrement, agroturismul şi turismul ecologic etc.);
 • • reţeaua de comunicaţii bine dezvoltată;
 • • valorificarea superioară a potenţialului turistic al comunei, amenajarea unor zone de agrement, înfrumuseţarea imaginii comunei etc.
 • • conservarea zonelor verzi existente şi amenajarea de noi zone verzi după normele urbanistice;
 • • încurajarea creării, de noi zone verzi şi parcuri pentru îndeplinirea rolurilor de antipoluare şi agrement cu accent pe criteriile ecologice în raport cu cele estetice;
 • • dezvoltarea comunei Aşchileu ca spaţiu de agrement- Parcul Aventura;
 • • reducerea sau eliminarea unor facilităţi;
 • • orientarea spre alte zone de interes;
 • • calitatea redusă a serviciilor şi standardelor în România (de la grupuri sanitare până la atitudinea personalului angajat) face ca turistii sa se orienteze spre alte destinaţii unde, la preţuri comparabile, beneficiază de servicii superioare;
 • • exodul forţei de muncă şi fluctuaţia personalului;
 • • utilizarea ineficientă a unor fonduri destinate dezvoltării turismului local;
 • • costul ridicat al investiţiei;
 • • starea precară a unor drumuri de pe raza comunei;