Infrastructura

STRUCTURI TEHNICO-EDILITARE
 
S-a constatat faptul că în anumite zone instalaţia de apă şi canalizare lipseste în totalitate, iar în alte zone, cea existentă are nevoie de recondiţionare, modernizare.
Alimentarea cu apă se face din puţuri. Pe teritoriul comunei există reţele de alimentare cu apă şi 72 de gospodării care beneficiază de această reţea care se întinde pe o lungime de 3,5 km. Canalizarea nu există, doar canalizare proprie în 35 de gopodării, fapt care periclitează sănătatea locuitorilor şi a animalelor, ducând şi la poluarea solului şi a mediului ambient. Asigurarea unei reţele de apă potabilă curentă reprezintă o problemă majoră ce condiţionează calitatea vieţii şi dezvoltarea activităţilor economice în acestă zonă.
Reţelele de alimentare cu gaze lipsesc de pe teritoriul comunei. Nu există staţii de epurare şi sistem de salubrizare.
Comuna este conectată la reţeaua electrică.
Comunicaţiile sunt foarte bune, prin acces la reţeaua de telefonie fixă şi la cea de televiziune prin cablu. Accesul la internet este slab dezvoltat şi se limitează doar la instituţiile publice. Infrastructura de conexiune la internet în bandă largă (broadband) este o problemă independentă de infrastructura de bază din spraţiul rural.

CĂI DE COMUNICARE ŞI ACCES
 
Reţelele şi mijloacele de comunicaţii sunt: telefonia fixă, internet (scoală, primărie).
O altă problemă stringentă este starea drumurilor. Drumurile constituie ruta de transport cea mai importantă, dezvoltare a acestora şi a traficului este încă departe de a îndeplini necesităţile localnicilor dar mai ales standardele europene. Aceste drumuri nu sunt adecvate utilizării în scopuri de afaceri, accesului populaţiei la educaţia de bază şi la serviciile de sănătate.
Reţeaua stradală a comunei este alcătuită din: uliţe, drumuri comunale, drumuri judeţene.
Teritoriul comunei este străbătut de 10 km de drum comunal, 27,5 ha de drum sătesc, 35,9 km drum pietruit şi 1,6 km drum de pământ.
Există drumuri comunale sau locale care nu au îmbrăcăminte asfaltică. Totodată trebuie refăcute şanţurile carosabile (rigole), podeţele în localităţile în care există şi construite altele noi acolo unde este nevoie.
Prin realizarea lucrărilor de recondiţionare şi modernizare se poate asigura o dezvoltare a economiei comunei, respectiv a satelor, dezvoltare care poate fi determinată de facilitarea accesului la informaţie, prin crearea unui mediu de afaceri propice pentru atragerea de investitori locali şi străini, iar îmbunătăţirea mijloacelor de acces (drumurilor) va influenţa în mod semnificativ aceasta dezvoltare economică.
Instrumentele financiare prin care administraţia publică locală poate realiza toate aceste lucrări, sunt fondurile post-aderare, care permit spaţiului rural să beneficieze de tot ajutorul necesar dezvoltării agriculturii, economiei, culturii, turismului, mai exact: se va îmbunătăţi nivelul de scolarizare, nivelul de informatizare din cadrul instituţiilor, se vor crea noi locuri de muncă, se va dezvolta în mod considerabil agricultura prin accesul la echipamente şi utililaje moderne, se va putea exploata potenţialul turistic, toate acestea ducând la o schimbare radicală în cadrul economiei comunei.